ASCOBAR dezinfekční roztok

Roztok na dezinfekci rukou

Účinný na bakterie, plísně a viry.

V praktickém balení s rozprašovačem pro snadné použití.

Účinné látky: ethanol BOO ml/I, peroxid vodíku 1,26 ml/I.

Pouze ke spotřebitelskému použití. Není vhodné pro děti do 3 let.

125,00 990,00 

Zrušit výběr

Popis

Návod k použití dezinfekčního roztoku:

Použijte dostatečné množství, aby pokrylo celou plochu kůže (alespoň 3 ml na každou ruku). Naneste na dlaně a rozetřete po celém povrchu rukou, kolem nehtu, do všech záhybu a na zápěstí. Nepoužívejte častěji než 10x denně. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Vysoce hořlavá kapalina a páry! Způsobuje vážné podrážděni oči. Uchovejte mimo dosah děti. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při požiti nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

Skladovatelnost 6 měsíců. Skladujte v původním obalu při teplotách do 30 °C.

Bezpečnostní list

chevron-down